Testo fisso

 Per la politica dell'ambiente                                   Chi lotta può perdere,chi non lotta ha già perso! Guevara                                          

TOPONIMI DEL COMUNE CATASTALE DI PILCANTE

( da Sud verso Nord )

 

1

       Sabióni

117

Sàs de l'àndrea

233

Saboné

2

Motóri

118

Lastóni

234

Càvì

3

Pónt de l'àsem

119

Càva del corèa

235

Semùre

4

Castàgn

120

Cói rosi

236

Costéra

5

Rùa

121

Bàit

237

Muriéi

6

Bósc dela cà

122

Albiól

238

Séme

7

Campagnóla

123

Pontèra del lóvro

239

Semoni

8

Tóf dela cà

124

Pè dela vedèla

240

Póza

9

Sàlt de l'àsem

125

Tóf de l'àqua frésca

241

Bùsa del tràm

10

Fràta del persegher

126

Tóf dela spìna mòrta

242

Campèr

11

Tóf dele grépie

127

Bùs dele stìe

243

Cesuróm

12

Pontère

128

Tóf dela slandróna

244

Fra le vìe

13

Dòs del santo

129

Molìni

245

Gazàrdi

14

Pòrtico

130

Stradièle

246

Neravàl

15

Séngio del fòrte

131

Sóra le vìe

247

Tóf de neravàl

16

Madonìna

132

Sóra le càse

248

Stràda piàna

17

Spìna

133

Giardìni

249

Fràta piàna

18

Pinzóm

134

Gazéti

250

Séngio del lavè

19

Làsta

135

al Rì

251

Dòs dei lóvri

20

Elci

136

Stràda comùne sóra le càse

252

Spiàzi

21

Grépie

137

Cesùra

253

Piazìna

22

Póza dei téi

138

Quadréti

254

Vanéza dele gère

23

Prée zónte

139

Isce

255

Bracóm

24

Paléte

140

Remóni

256

Sentér dei busoni

25

Bùse grànde

141

Lìta

257

Dirìti

26

Tóf dela làsta

142

Musarèl (o Lusarèl)

258

Lastéra

27

Gròle

143

Vìe stòrte

259

Dòs tóndo

28

Séngio dei vèrmi

144

Pùlpiti

260

Pàla del giardìm

29

Sentér catìf

145

Capitèi

261

Fontàne

30

Séngio castèl

146

Salesà

262

Vàl del cànef

31

Préa longa

147

Sórti

263

Vanéza lónga

32

Séngia rosa

148

Perèri

264

Cóel lonc

33

Séngio tóndo

149

Stràda vècia

265

Pàla dei radìci

34

Fràte grànde

150

Tóvi

266

Bùsa dele fràghe

35

Brùschi

151

Fràte

267

al Màs

36

Sàlt drìt

152

Costiói

268

Marognóni

37

Prà dei làzi

153

Costaìl

269

Vàl dal séra

38

Bàit del zinévro

154

Matonèra

270

Tóf stòrt

39

Prà del cristófol

155

Bùsa del gòbo

271

Sentér de l'àrbola

40

Maròchi

156

Poltróna

272

Casài

41

Vàl de rinàs

157

Prài

273

Zeréi

42

Vàl del fràsem

158

Cèsari

274

Còsta de neravàl

43

Montesèl

159

Prà del bechèr

275

Campàz

44

CostVni

160

Revèrs

276

Zervelìni

45

Gióva del refàls

161

Vòlta del parolòt

277

Orbie

46

Cóel dei spìriti

162

Pozàt

278

Visentìna

47

Vignól

163

Fontanèl

279

Sàn Valentim

48

Prà del barbiól

164

Póza ferèra

280

Bùsa

49

Sengiàt

165

Rochéta

281

Spilgàt

50

Pàla del boèr

166

Tóf dela grèst

282

Séngio biànc

51

Carbonàe

167

Còsta solèra

283

Fasolét

52

Colèta

168

Sentér de dòs Trént

284

Vàl dele stèle

53

Vanéza dela coléta

169

Miniére

285

Tóf dela nogarola

54

Tóf del calvàrio

170

Tóf dele gère

286

Càva de valdalséra

55

Calvàrio

171

Benàta

287

Bùsa dei trémoi

56

Prearóle

172

Òrto

288

Prà lónc

57

fràta vècia

173

Vàl dal bèrt

289

Tóf de valdaséra

58

Prà dela fràta

174

Arèla

290

Montàgna

59

Gàrz vért

175

Nàf

291

Còste

60

Póze àlte

176

Valét

292

Tóf dela crona

61

Fràte pìce

177

Véze

293

Fratóni

62

Séngio vècio

178

Prà dela carbonerola

294

Bìrola

63

Sàc

179

Sàlti

295

Costiói

64

Bròlo

180

Cóet de l'akua

296

Bàiti

65

al Pónt

181

Pàla de l'àqua

297

Zorzàti

66

Pórt

182

Palóm

298

Làste

67

Cesùra del Dàvie

183

Vàl dele nàf

299

Viàta

68

Cesùra del prète

184

Corgàte

300

Vàl

69

ai Lorènzi

185

Zónte

301

Fràte

70

Sànt Ana

186

Polsaóra

302

Baitèl

71

Sàn Martìm

187

Cargaóra

303

Pozàti

72

Sóto le càse

188

Cóet de sàn Zoàm

304

Vàl del béc

73

Ere

189

Tóf dela matonèra

305

Póza

74

Lavarìna

190

Còsta lónga

306

Brentàne

75

Cantonàa

191

Tóf revère de còsta lónga

307

Fòi

76

Segrà vècio

192

Valóm dei bugóni

308

Brusài

77

Ghèto

193

Brùsa

309

Bùsa dei brusài

78

Piazòla (Contràà del dòs)

194

Sentér dele càvre

310

Cornalé

79

Pìla

195

Sentér dei béchi

311

Bùsa dela vólp

80

Casèl

196

Tóf sgorbióm

312

Cróna

81

Màsera

197

Salère

313

Mazacoléta

82

Viàt dei Rosi

198

Préa del formài

314

Sentér dele scaléte

83

Viàt dei Padéi

199

Sentér dei càgni

315

Làsta del lóf

84

Viàt del Bóndi

200

Prà de fràta piàna

316

Fontàna

85

Viàt dei Quaiòti

201

Còsta fighèr

317

Saiòri

86

Corte dei Sàri

202

Tóf revèrs de còsta fighèr

318

Séngio dele àf

87

Corte dei Bedói da Pìla

203

Pinzóm

319

Bùse dei pòrchi

88

Corte dei Bigheràni

204

Crós

320

Pèzi

89

Corte dei Séghi

205

Séngio del màs

321

Segrà

90

Corte dei Giòti

206

Carbonèra

322

Busàta

91

Corte dei Cavìci

207

Cornàl

323

Scórtoi

92

Corte dei Nàti

208

Soarìni

324

Zanrósi

93

Corte dei Bedói da piàza

209

Chizóle

325

Zìbia

94

Corte dei Gàmbi

210

Valene

326

Péz

95

Corte dei balcóni

211

Tezóla

327

Réna

96

Corte dei Lìci

212

Spìne

328

Orsolìne

97

Campagnóle

213

Sóra le vìe

329

Róse

98

Cesùra dela vàsca

214

Gràve

330

Marognóni

99

Campét

215

Gazòti

331

Casóni

100

Pedamònt

216

Tòmo

332

Brevaóra

101

Prà dela contésa

217

Pozàti

333

Cavàgne

102

ai Canóni

218

Lóvro

334

Piamónt

103

Pìpio

219

Cesuròt

335

Gèner

104

Béna

220

Sóto al dòs

336

Càmp de mèz

105

Spiazaràlt

221

‘n Zìma al dòs

337

Campagnóle

106

Erti

222

Armentìl

338

Sóra le càse

107

Póze bàse

223

Bànda stòrta

339

Fràte

108

Biólca

224

Scaléta dela cargaóra

340

Càva dela gèra

109

Stàda dele barósole

225

Rizói

341

Pòze

110

Séngio dei còrvi

226

Còsta

342

Camp grànt

111

Giazèri

227

Traversàgni

343

Sànta Lùzia

112

Piàm dele roséte

228

Casarìm

344

Sóto le càse

113

Pàle

229

Bósc del màs

345

Cól

114

Valóm

230

Fràte

346

Iscia

115

Becalòca

231

Calchèra

347

'n Zìma ala rìve

116

Molinèl

232

Sabióni

348

Cói

 

      Maurizio Delpero  -  Miriam Bertè Bazzanella

X

Diritti riservati

Copia non permessa